Markförsäljning gav extra klirr i kassan

Фото Markförsäljning gav extra klirr i kassan
Facebook
ВКонтакте
share_fav

STAFFANSTORP Försäljning av mark är huvudorsaken till Staffanstorp kommuns stora överskott 2018 på 81 miljoner kronor.
En del av detta ska avsättas i en fond för att kunna användas som buffert vid behov i framtiden.

Kommunens årsredovisning för 2018 är klar och låg på bordet när kommunstyrelsen senast möttes.

Bakom det stora överskottet på plus 81 miljoner mot budgeterade 5 miljoner ligger alltså markförsäljningar i framför allt utbyggnadsområdena Sockerstan och Vikhem.
Kommunstyrelsen beslöt att avsätta 8,3 miljoner kronor i en resultatutjämningsfond för att ha som framtida buffert om skatteunderlaget viker.
Alla verksamheter landade dock inte på plus 2018. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Orsak är den stora inflyttningen till kommunen som innebär fler elever i både förskola och skola. Det har varit svårt att få exakta prognoser på hur många barn som kommer att vilja ha plats i förskola och skola och stundtals har det varit ont om platser och fullt på avdelningarna.

Samtidigt pågår utbyggnad av både skolor och förskolor för att klara det ökade trycket.
Även socialnämnden redovisar ett underskott 2018 på nära åtta miljoner, bland annat på grund av ökade kostnader för placeringar i ungdomshem.

Staffanstorp är en snabbt växande kommun. Antalet invånare ökade 2018 med 2,3 procent och vid årsskiftet var invånarantalet rekordstort med 24 724 personer. Och inflyttningen fortsätter vilket gör att kommunen måste fortsätta bygga ut service i olika former.
Till det krävs pengar. Staffanstorp är också en av de kommuner som har högst låneskuld per invånare. Kommunen har för avsikt att i år börja amortera av detta och därmed minska skuldberget något.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#staffanstorp