Staten ska stå för mil­jön

Фото Staten ska stå för mil­jön
Facebook
ВКонтакте
share_fav

Mark- och mil­jö­dom­stolen i Umeå kun­gjorde i tors­dags en prin­ci­pi­ellt myc­ket vik­tig dom. Dom­stolen slog fast att staten måste stå för kost­naden när vär­de­full mil­jö ska be­varas.
Den be­stämde att mark­ä­ga­re som inte har be­viljats till­stånd att av­verka fjäll­nä­ra skog ska få er­sätt­ning. Till­sam­mans får de mark­ä­ga­re som be­rörs av den här domen drygt 18 mil­joner kro­nor för den skog de inte får av­verka. Ett stort an­tal andra skogs­ä­ga­re väntar på be­slut, så to­talt blir det be­tyd­ligt större sum­mor staten nu ska be­tala till mark­ä­ga­re som inte läng­re får be­stämma över hur de ska an­vända sin mark.Skogs­sty­rel­sen har inte be­slutat om domen ska över­klaga till den högre in­stansen, Mark. och mil­jö­över­dom­sto­len, men domen är så tyd­lig i sina dom­skäl att det borde inte be­hövas.
Domen be­rör 3 000 skogs­ä­ga­re som har skog i det fjäll­nä­ra om­rå­det. Men prin­ci­pi­ellt är den in­tres­sant för alla skogs­ä­ga­re, ja alla mark­ä­ga­re.
I domen slås fast att av­verk­nings­för­budet ska ge sam­ma rätt till er­sätt­ning som vid bildande av na­tur­re­ser­vat. Det är den enda rim­liga slut­satsen efter­som be­gräns­ningen för den en­skilde mark­ä­ga­ren är den­sam­ma och där­med in­skränk­ningen i be­slu­tan­de­rätten över den egna egen­domen lik­som det in­komst­bort­fall som följer.
Tvisten i det här fallet gällde fram­för­allt vad som skulle be­tecknas som ”på­gå­en­de mark­an­vänd­ning”. Skogs­sty­rel­sen hävdade att det var så länge se­dan den senaste av­verk­ningen att det inte skulle an­s­es pågå skogs­bruk på marken. Det avvisar dom­stolen och säger att skog kan skötas på olika sätt.
Dom­stolar har fått pröva många fall där myn­dig­heter inte vill ac­cep­tera statens an­svar för mil­jö­po­li­tiken. Där­för är det ock­så vik­tigt att i upp­gö­rel­sen mel­lan S, C, L och MP lovas att mark­ä­ga­re ska få eko­no­misk kom­pen­sa­tion för in­skränk­ningar i ägande- och brukanderätten och att an­slagen ska vara till­räck­liga för det. Det stärker ägan­de­rätten, vilket är nöd­vän­digt i ett rätts­sam­häl­le.

посмотреть на Skånska Dagbladet
#opinion