Mil­jö­pro­blem hör till de största riskerna i världen

Facebook
ВКонтакте
share_fav

I dag in­leds det världsekonomiska topp­mö­tet i Da­vos. Där samlas en stor del av världens le­da­re i den lil­la schwei­zis­ka skid­orten för att dis­ku­tera po­li­tik och ekonomi.
I år kommer många av de mäk­tigaste le­da­rna att saknas. Pres­i­dent Trump stannar hem­ma där­för att han stängt en stor del av stats­för­valt­ningen. För skams skull kan han då inte åka till en lyx­kon­fe­rens, det för­står till och med han.
The­re­sa May är full upp­ta­gen med att för­söka få stöd för sin brexitpolitik, och pres­i­dent Macron för­söker ne­ut­ra­li­sera de gula västarna ge­nom ett om­fat­tan­de råd­slag, så de kommer inte.
Det gör inte hel­ler pres­i­dent Putin, efter­som Davosmötet stänger ute tre oli­garker som står på en ame­ri­kansk sank­tions­lista.
Inte hel­ler Ki­nas Zi Jinping el­ler In­di­ens Narendra Modi kommer, av in­ri­kes­po­li­tiska skäl.
Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter har inte vågat boka bil­jett. Han kun­de ju ha bytts ut nu.
In­för mö­tet har den år­liga rap­porten om glo­bala risker lagts fram. Det fram­går att de flesta handlar om mil­jö och kli­mat.
Ex­trem­vä­der, na­tur­ka­ta­strofer, kli­mat­för­änd­ringar, minskad bio­lo­gisk mång­fald och vat­ten­kriser är någ­ra av de all­var­ligaste riskerna de nä­rmaste åren.
Da­tor­be­drä­ge­rier och cy­ber­at­tack­er är två andra akuta risker.
De flesta kriserna har po­li­tiska or­saker – el­ler lös­ningar. Så nog finns det att prata om för de le­da­re som kommer. Fler borde lyssna, inte minst Trump.
Yng­ve Sunesson

посмотреть на Skånska Dagbladet
#opinion