Rege­ringen bör bli mind­re

Facebook
VKontakte
share_fav

I dag ska Ste­fan Löfven i riks­dagen läsa upp en re­ger­ings­de­kla­ra­tion och pre­sen­tera sin nya rege­ring.
Re­ger­ings­de­kla­ra­tionen lär till stor del bygga på de 73 punkter som S och MP kommit över­ens med C och L om. Hur den nya rege­ringen kommer att formas är där­emot helt osä­kert. Ste­fan Löfven är inte Gö­ran Persson. Där­för bör man inte för­vänta sig stora för­änd­ringar. Men Ste­fan Löfven borde ta chansen att krympa sin rege­ring. 23 stats­råd är onö­digt stort, vilket ock­så visas av att någ­ra stats­råd har så smala an­svars­om­rå­den att de är näs­tan helt okända för svenska folket. En ny rege­ring bör klara sig med 19 el­ler 20 stats­råd istäl­let för dagens 23.

Någ­ra stats­råd har re­dan pla­nerat för en an­nan fram­tid. Gustav Fridolin ska avgå som MP-språk­rör och bör re­dan nu stiga av rege­ringen. Både Alice Bah Kuhnke (MP) och Helen Fritzon (S) har no­mi­nerats som topp­namn i vårens EU-val, vilket gör att de byter kar­ri­är. Där­för måste även de bytas ut nu.
Mil­jö­par­ti­et blev för fyra år se­dan starkt över­re­pre­sen­te­rat i rege­ringen. Skulle MP få be­hålla sex stats­råd när S har 17 skulle över­re­pre­sen­ta­tionen bli än starkare. Re­la­tionen borde nu vara 17-3. Ett li­tet par­ti be­höver få lite ex­tra i ett sam­ar­be­te med ett större, så fyra stats­råd bör MP få be­hålla.
Tre stats­råd kan känna sig helt säkra på att få förnyat för­tro­en­de – fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson, för­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist och MP-språk­röret Isa­bel­la Lövin, som vice stats­mi­nis­ter.
Många andra lär fort­sätta, kan­ske på andra de­par­te­ment. Ibrahim Baylan, Ylva Johansson, An­ni­ka Strand­häll, Anna Ekström, Ardalan Shekarabi, Morgan Johansson, Mi­ka­el Dam­berg, Ann Linde och tro­li­gen Mar­got Wallström fort­sätter. Det gör ock­så MP-stats­rådet Per Bo­lund (san­no­lik ef­ter­trä­da­re till Fridolin som språk­rör).

Mer ner­vös i fre­dags var nog Peter Eriksson. Med den nya bo­stads­po­li­tik som ska formas vill Löfven sä­kert ha en so­ci­al­de­mo­krat som bo­stads­mi­nis­ter. HSB:s ord­fö­ran­de An­ders Lago, ti­digare kom­mu­nal­råd i Sö­der­täl­je, borde vara själv­klar.
Hel­e­na Hell­mark Knuts­sons an­svars­om­rå­de hög­sko­lan borde kun­na läggas in i utbildningsministeransvaret som Anna Ekström bör få. En ny skol­mi­nis­ter be­hövs då, kan­ske Lena Hal­len­gren.
Ny mi­gra­tions­mi­nis­ter borde Maria Ferm (MP) bli. Hon är väl skickad att ad­mi­ni­strera den mer ge­ne­rösa flyk­ting­po­li­tik som rege­ringen har lovat föra.
Isa­bel­la Lövin borde bli mil­jö­mi­nis­ter istäl­let för Ka­ro­li­na Skog. Bi­stånds­po­li­tiken kan Ann Linde ta över.

An­ders Ygeman har av många tippats att bli min­i­ster igen. Men som grupp­le­da­re i riks­dagen be­hövs en per­son med pon­dus, vilket gör att Löfven bör be­hålla Ygeman där. An­nars kan Tomas Eneroth byta till­ba­ka till den rollen.
Sven-Erik Bucht får nog fort­sätta som lands­bygds­min­i­ster en tid till efter­som han har goda re­la­tioner med C.
Kul­tur­mi­nis­ter då? Var­för inte Sara Danius. Hon har vis­ser­li­gen för­nekat att hon är MP-med­lem, men hon kan nog bli. An­nars kan Lena Råd­ström Baa­stad ta de­par­te­mentet. S lär vilja ha en ny partiserketerare ef­ter EU-valet.

view Skånska Dagbladet
#opinion