Критерії визначення ключових показників ефективності ПАТ "Укрзалізниця"

Facebook
ВКонтакте
share_fav

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» CRITERIA FOR DETERMINING KEY PERFORMANCE INDICATORS OF PJSC “UKRZALIZNYTSIA” Олексій ЗІЦЬ, аспірант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ Oleksiy ZITS’, Postgraduate student, State Economy and Technology University of Transport, Kyiv У статті окреслено критерії визначення ключових показників ефективності ПАТ «Укрзалізниця». Визначено, що розвиток моделей управління ПАТ «Укрзалізниця» вимагає формування в менеджменті нового вектора оцінки результатів господарської діяльності, в основу якого необхідно закласти систему ключових показників ефективності. Головним завданням цієї системи є оцінка результативності роботи кожного виробничого підрозділу, яка, з одного боку, спрямована на досягнення головних цілей ПАТ «Укрзалізниця», а з другого боку, вона має показати зв’язок між ефективністю роботи кожного працівника і кінцевим результатом підприємства в цілому. Встановлено, що ключові показники ефективності повинні бути достовірні й збалансовані між собою, повинні чітко й конкретно визначати результати, надавати можливість об’єктивно оцінювати роботу і впливати на її результат. Досліджено, що на залізницях країни використовується понад 70 показників, які фактично дублюють один одного, створюють умови подвійного їх обліку або взаємовиключення. Така значна кількість показників вимагає додаткового штату працівників, завантажує їх зайвою роботою і відвертає увагу на другорядні питання. Разом з тим однозначно визначити ефективність діяльності суб’єкта господарювання одним показником теж неможливо. Тому визначення ключових показників ефективності є першочерговим завданням фахівців кожного виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розроблення яких має здійснюватися за відповідними критеріями. The article outlines the criteria for determining key performance indicators of PJSC «Ukrzaliznytsia». It has been determined that the development of management models of PJSC «Ukrzaliznytsia» requires the formation of new vector management evaluation of the results of economic activity which should be based on the system of key performance indicators. The main goal of this system is to evaluate the performance of each production unit, which is aimed at achieving the main objectives of PJSC «Ukrzaliznytsia» on one side and on the other - to show the relationship between the efficiency of each employee and the end result of the whole enterprise. It has been established that the key performance indicators should be accurate and balanced, clearly and specifically define the results, provide an opportunity to objectively evaluate the work and influence its outcome. It has been revealed that the railways of Ukraine use more than 70 indicators that eventually overlap, creating conditions for their dual account or mutual exclusion. Such a large number of indicators requires additional staff, loads of extra work and diverts attention to secondary issues. However, uniquely determine the effectiveness of the entity with one indicator is also impossible. Therefore, the definition of key performance indicators is a priority of each production unit specialists of PJSC «Ukrzaliznytsia», the development of which should be based on the relevant criteria. Повний текст статті

посмотреть на Економіст