Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти

Facebook
ВКонтакте
share_fav

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ: ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ INSTITUTIONAL CHANGES IN PROCESSING CHAINS OF FOREST SECTOR: PRIORITIES AND DETERMINANTS Владислав РОШКЕВИЧ, аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ Vladyslav ROSHKEVYCH, Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution “Academy of Financial Management”, Kyiv У статті обґрунтовується доцільність проведення інституціональних змін у лісовому секторі з метою розширеного відтворення потенціалу переробних ланок. Проаналізовано основні тенденції експорту та імпорту деревини і виробів з деревини за період з 2001 по 2015 рік та виявлено резерви нарощення поставок на зовнішні ринки продукції з високою доданою вартістю й зменшення обсягів непродуктивного імпорту лісопродукції. Запропоновано пріоритети інституціональних змін у лісовому секторі шляхом формування холдингів, фінансово-промислових груп та кластер них утворень, які дадуть можливість підвищити обсяги інвестиційного забезпечення реалізації проектів відновлення потужностей лісопереробного сегмента лісового сектора України. The expediency to hold institutional changes in the forest sector with an aim of expanded reproduction of processing chains’ potential restoration has been substantiated in the article. The main trends of export and import of timber and forest products from 2001 to 2015 have been analysed, and the reserves to increase supplies of products with high added value to foreign markets and decrease of volumes of unproductive import of forest products have been revealed. The priorities of institutional changes in forest sector by forming holdings, financial and industrial groups and cluster formations that will allow to increase the amounts of investment support for implementation of projects to restore capacities of wood processing segment of forest sector of Ukraine have been suggested. Повний текст статті

посмотреть на Економіст
#липень 2016