Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності

Facebook
ВКонтакте
share_fav

ФОРМУВАНННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ FORMATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT IN HOSPITALITY FIELD Оксана ДИШКАНТЮК, кандидат технічних наук, Одеська національна академія харчових технологій Oksana DYSHKANTIUK, Ph.D. in Technics, Odessa National Academy of Food Technologies На основі встановлення загальних вимог до формування виробничої та соціальної інфраструктури визначено інфраструктурне забезпечення гостинності як сфери третинного сектору національної економіки; обґрунтовано сутність комплексного розвитку та напрямів удосконалення інфраструктури гостинності; розроблено п’ятирівневу структуру інфраструктури гостинності, що включає: виробництва та підприємства, які забезпечують її розвиток; виробничу та природно-екологічну інфраструктуру; підприємства та організації, які надають послуги місцевому населенню, приїжджим, у тому числі туристам; організації, що забезпечують послугами тільки туристів, а також досліджено зв’язки між визначеними рівнями. На прикладі четвертого рівня інфраструктури гостинності доведено, що він є результуючим. Based on definition of general requirements to establishment of production and social infrastructure, the infrastructure support of hospitality as a field of tertiary sector of the national economy has been determined; the essence of complex development and directions of improvement of hospitality infrastructure has been grounded; the five-level structure of hospitality infrastructure has been elaborated which includes: production and enterprises which ensure its development; production and natureecologic infrastructure; enterprises and companies which serve local population, visitors and tourists, organizations which only serve tourists, and the relations between the levels have been studied. Based on the example of the fourth level of hospitality infrastructure, it has been substantiated that it is resultant. Повний текст статті

посмотреть на Економіст
#липень 2016