Чи можна провести оплату додаткової соцiальної вiдпустки пiсля її надання i чи пiдлягає така вiдпустка подiлу на частини?

Facebook
ВКонтакте
share_fav
АКЦЕНТИ консультації, яку подано нижче:

Оскiльки чинним законодавством детально не регулюється порядок надання додаткової соцiальної вiдпустки, передбаченої ст. 19 Закону, вiн може бути визначений у колективному договорi пiдприємства (установи). При цьому, враховуючи норми ст. 21 Закону, працiвник має завчасно подати заяву на отримання вiдпустки, щоб кадрова служба установи встигла пiдготувати наказ про її надання, а бухгалтерiя - своєчасно провести оплату.

Додаткова соцiальна вiдпустка жiнцi, яка працює i має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв (ст. 19 Закону), надається тривалiстю 10 календарних днiв та на вiдмiну вiд щорiчних вiдпусток не пiдлягає подiлу на частини.

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Право на додаткову соцiальну вiдпустку


ПИТАННЯ: Чи можна провести оплату додаткової соцiальної вiдпустки пiсля її надання i чи пiдлягає така вiдпустка подiлу на частини?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з § 2 ст. 7 Конвенцiї № 132 «Про оплачуванi вiдпустки (переглянута в 1970 роцi)», ратифiкованої Законом України вiд 29.05.2001 р. № 2481-III, суми, що належать до виплати за час вiдпустки, виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше не передбачене угодою, що стосується цiєї особи i роботодавця.

Згiдно зi ст. 21 Закону України «Про вiдпустки» (далi - Закон) заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

У колективному договорi також установлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин, зокрема режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку (ст. 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди»).

Ураховуючи викладене, оскiльки чинним законодавством детально не регулюється порядок надання додаткової соцiальної вiдпустки, передбаченої ст. 19 Закону, вiн може бути визначений у колективному договорi пiдприємства (установи). При цьому, враховуючи норми ст. 21 Закону, працiвник має завчасно подати заяву на отримання вiдпустки, щоб кадрова служба установи встигла пiдготувати наказ про її надання, а бухгалтерiя - своєчасно провести оплату.

Додаткова соцiальна вiдпустка жiнцi, яка працює i має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв (ст. 19 Закону), надається тривалiстю 10 календарних днiв та на вiдмiну вiд щорiчних вiдпусток не пiдлягає подiлу на частини.


Головний спецiалiст, Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" № 29 (993), 03 серпня 2016 р.

посмотреть на Бухгалтер 911