Kristdemokraterna tar ansvar för miljön

Skånska Dagbladet

Viljan att ta ansvar för sig själv och sin omgivning finns naturligt hos människan. Detta gäller inte minst att bevara vår naturmiljö. De allra flesta förstår också att det inte finns några oändliga resurser, vilket innebär att vi på ett klokt sätt måste förvalta de av naturens rikedomar som människan använder.

Vi vet att de flesta, såväl enskilda som företag och offentliga verksamheter, vill vara med och bidra till en bättre miljö. Det är politikens uppgift att få till stånd lösningar och fungerande infrastruktur för exempelvis en effektiv materialåtervinning, hållbara transportsystem och klimatneutral energiförsörjning. Kristdemokraterna vill vara en del av lösningen och vi har därför kraftfulla förslag i vår budgetmotion för 2017.
Kristdemokraterna har länge drivit på för en grön skatteväxling och lagt flera skarpa förslag. Vi höjer skatter på miljöskadlig verksamhet och sänker samtidigt skatten på arbete och pensioner så att fler får behålla mer av sin egen inkomst varje månad. Vi föreslår sedan tidigare höjd skatt på torv och dieselanvändning i gruvindustrin.
Plastpartiklar i vår miljö är ett växande hot mot världshaven, Östersjön och våra insjöar. Krafttag behövs för att minska användningen av konventionella plaster i engångsartiklar och ersätta dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Vi föreslår därför införandet av en ny skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse. Goda europeiska exempel finns, där liknande skatter har lett till drastiskt minskad försäljning av plastpåsar – med kraftigt minskad nedskräpning som följd.

Modeindustrin ligger högt på listan över branscher med stor negativ miljöpåverkan. Ett exempel är industriell tillverkning och infärgning av tyg där föroreningarna ofta drabbar utvecklingsländer. I Sverige slängs dessutom omkring 8 kilo kläder och textil per person och år. Vi behöver få på plats bättre system för återvinning av textilmaterial. Flera spännande initiativ pågår redan hos ledande svenska möbel- och konfektionsföretag, men arbetet behöver trappas upp. För att öka användningen av återvunna material i nyproduktion av textil föreslår vi en råvaruskatt på icke-återvunna textilier på 10 000 kronor per ton. Detta beräknas ge en intäkt till statskassan på i storleksordningen en miljard.

I transportsektorn kvarstår stora utmaningar med att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, partiklar och andra miljögifter. Därför krävs politiska initiativ för att minska utsläppen från trafiken. Kristdemokraterna föreslår att ett tydligt system för personfordon införs med miljöklassning från A till G. Den som köper en bil med betyg A-C får en bonus som motsvarar betygsnivån och den som köper en med betyg E-G får betala en avgift. I vårt budgetförslag finns också sänkt skatt på biodrivmedel, fler laddningsstolpar för elbilar samt en satsning på att underlätta användande av cykel i de dagliga resorna.

Energi från solen måste utnyttjas mycket bättre i den svenska energimixen. Men i somras införde regeringen en ny energiskatt på solel från anläggningar med en effekt över 255 kilowatt. Den som producerar egen solel i lite större skala måste nu betala en högre skatt på drygt 29 öre/kWh för den el man inte längre köper. Större företag, kommuner och landsting har därmed förlorat det enskilt viktigaste incitamentet för att våga investera i solel. Ett fossilfritt energislag med stor potential hindras därmed effektivt i sin linda. Kristdemokraterna föreslår därför att denna straffskatt på solkraft genast tas bort.

Miljölagstiftningen i Sverige är generellt sett bra, men efterlevnaden fallerar på flera områden. För de allra flesta miljöbrott som lagförs idag blir påföljden dagsböter. Med tanke på de mycket långtgående konsekvenser som till exempel olagliga utsläpp av miljögifter kan ge, vore det rimligt med en allvarligare påföljd. Kristdemokraterna föreslår därför skärpta straff för grövre miljöbrott och att även fängelse ska finnas i straffskalan.
Vårt budgetförslag tar fasta på de goda krafter som finns i civilsamhället, bland individer och företag, och som vi vet vill framåt mot en bättre miljö. Det är politikens uppgift att göra det lätt att göra rätt. Sverige är ett miljöföredöme jämfört med många jämförbara länder, men vi kan inte luta oss tillbaka. Många miljöproblem kvarstår och Kristdemokraterna står för en miljöpolitik som möter allvarliga problem med konkreta lösningar.

view Skånska Dagbladet