Skånska stor­städer tappar i när­ings­livs­ran­kning

Skånska Dagbladet

SKÅNE I den år­liga ran­kingen av fö­re­tags­kli­matet i Sve­ri­ges kom­muner tappar både Mal­mö och Lund.
Där­emot klättrar både Skurup och Ystad på lis­tan.

Se­dan 2001 sam­man­ställer Svenskt Näringsliv en år­lig ran­king av fö­re­tags­kli­matet i Sve­ri­ges 290 kom­muner. Syf­tet med ran­kingen är att visa var i Sve­ri­ge det är mest gynn­samt att starta och driva fö­re­tag.
En kom­muns ran­king­pla­cering be­ror dels på fö­re­tagens svar från en­kät­un­der­sök­ningen, men även på sta­tis­tiska fak­torer från Sta­tis­tiska cen­tral­by­rån (SCB) och UC AB.
Vin­na­re av 2016 års ran­king av fö­re­tags­kli­matet i Sve­ri­ges kom­muner är för nionde året i rad Sol­na. För tredje året i rad följs Sol­na av grann­kom­munen Sol­len­tu­na.
Ny på pris­pallen är ännu en kom­mun i Stock­holms län – Nac­ka – som går upp sju pla­cer­ingar och er­sätter Vel­linge på brons­platsen. Två kom­muner i Skåne–Hö­ga­näs och Käv­lin­ge–når sina bästa ran­king­pla­cer­ingar se­dan mä­tningen startade år 2001.
En tyd­lig trend i 2016 års ran­king är att flera stor­stads­kom­muner backar. Bland de 15 kom­muner med över 100 000 in­vå­na­re är det en­dast tre som för­bättrar sin ran­king­pla­cering: Gö­te­borg, Väs­te­rås och Örebro.
Av de större städerna är det Lund, Lin­kö­ping och Bo­rås som tappar flest pla­cer­ingar men även Stock­holms stad och Mal­mö tappar 48 pla­cer­ingar var­de­ra.
Mal­mös pla­cering på plats 153 är den lägsta se­dan mä­tningen startade, och i Stock­holms fall får man gå till­ba­ka ett de­cen­ni­um för att hitta en läg­re ran­king­pla­cering.
På lis­tan över landets bästa ”klätt­ra­re” åter­finns Skurup på plats tre med 82 pla­cer­ingar och Ystad på plats sju med 75 pla­cer­ingar.
Lund, som tappat 62 pla­cer­ingar, ligger på de­lad ti­on­de plats över värsta ”dy­ka­re”.
Ran­king­lis­tan 2016 för de skånska kom­munerna (med för­ra årets re­sul­tat inom pa­ren­tes):

4: Vel­linge (3)
5: Hö­ga­näs (7)
7: Käv­lin­ge (8)
11: Staffanstorp (23)
16: Äng­el­holm (16)
20: Bur­löv (28)
32: Ystad (107)
35: Lom­ma (24)
44: Hel­sing­borg (29)
52: Ör­kel­ljunga (100)
95: Sjöbo (56)
102: Lands­kro­na (132)
107: Bå­stad (123)
108: Skurup (190)
115: Öst­ra Gö­inge (158)
118: To­me­lil­la (167)
132: Ås­torp (114)
134: Lund (72)
135: Hör­by (120)
145: Klip­pan (143)
149: Osby (106)
153: Mal­mö (105)
162: Es­löv (115)
173: Bjuv (201)
174: Bro­möl­la (139)
179: Kris­tian­stad (156)
190: Sva­löv (227)
196: Höör (194)
206: Sve­da­la (162)
211: Pers­torp (210)
219: Häss­le­holm (215)
237: Trel­le­borg (252)
248: Sim­ris­hamn (256)

view Skånska Dagbladet