1 500 nya bostäder och stora merytor för industri och handel, är en snabbversion av den fördjupade översiktsplanen för Välsviken, vilken rönt stora rabalder sedan den presenterades i våras.

Flera röster har höjts för områdets kulturella och naturmässiga värden, och till den falangen ansluter sig nu två tunga aktörer.

Den ena är Naturskyddsföreningen i Karlstad som i ett yttrande anser att ”det föreslås alltför stor exploatering av värdefull natur”, och pekar framför allt på sommarstugeområdet Trollkoneberget och Alstersnäset.

Föreningen fortsätter att Välsviken är ett av få kvarvarande stora naturområden som av exploatering inte hackats upp i mindre sektioner.

– Det är viktigt för de som bor där, sedan finns ett antal ovanliga arter som svampar, mossor, lavar och en ovanlig orkidé som påverkas, säger styrelseledamoten Leif Lövström.

I det stora område som pekas ut för byggande anser NSF att Alstersnäset, mot Heden, och Trollkoneberget är synnerligen viktiga att skydda. Även ur ett invånarperspektiv.

– Där finns stora natur- och friluftsvärden, många som bor i Karlstad anser att de områdena är viktiga för livskvaliteten. Man plockar svamp och bär och tycker om att vistas där, säger Leif Lövström.

Således föreslår föreningen att utveckling av Välsviken: javisst – fast med reservationen att ovan nämnda områden lämnas därhän.

Även Värmlands Museum har frågor kring den tänka planen. Enligt en stor utredning som gjordes 2010 är flera områden kulturhistoriskt viktiga, säger antikvarien Andreas Hansen.

– Det handlar om några bebyggda miljöer vid Kroppkärrs gård, vid sommarstugeområdet och en banvaktsstuga, förklarar han.

Muséet förespråkar en helhetssyn där hänsyn bör tas till hela området.

– Man behöver inte skydda enkom själva sommarstugeområdet, om vi pratar om det, utan det finns behov av ett visst skyddsavstånd till ny bebyggelse där den miljö som sommarstugorna ligger i kan upplevas och förstås.

– Man har tagit hänsyn till detta i FÖP:en, nu blir det en angelägen fråga att se hur man kommer hantera frågan i det kommande detaljplanearbetet, säger Andreas Hansen.

Från Värmlandstrafik kommer en annan typ av synpunkt. Nämligen att en lösning ”med samordnade hållplatslägen i en intensiv och bullrig trafikmiljö” i stället för en ”väl utformad och fungerande bytespunkt” inte gynnar kollektivtrafiken.